نحوه محاسبه و تقسیم هزینه

نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان

نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان

نحوه محاسبه و تقسیم هزینه

مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها شركای ساختمان موظفند در پرداخت

هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی كه برای حفظ و نگهداری قسمت‌هایی از بنا مصرف می‌شود، مشاركت كنند.

طبق ماده (۳) قانون تملک آپارتمان‌ها

سهم هر یک از مالكان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است .

با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان، به جز هزینه هایی كه به دلیل ارتباط نداشتن با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد.

یا اینكه مالكان ترتیب دیگری بر تقسیم این مخارج پیش بینی كرده باشند

و مسئولیت تعیین سهم هریک از مالكان یا استفاده كنندگان با مدیران ساختمان است.

هزينه گاز، آب، برق در یک آپارتمان برحسب متراژ ساختمان حساب می‌شود .

و پرداخت آن به عهده از جمله «مالكان یا استفاده كنندگان(مستاجر یا هر شخصی که در غیاب مالک اصلی از ساختمان نفع می برد)» است.

البته این یک اصل کلی است و ساکنان یک آپارتمان می‌توانند روش‌های دیگری را برای محاسبه این هزینه‌ها در نظر بگیرند.

آریو پارسا

یک دیدگاه بنویسید

همراه ما باشید

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید تا محوای متفاوت را ببینید